The Palace (2013)

Starring: Chen Xiao (♥), Zhou Dongyu and Zhao Liying